Bi hiệu chuẩn sàng thí nghiệm- Bi chuẩn kiểm tra sàng thí nghiệm, Xuất xứ Anh- EU

TT TÊN HÀNG VÀ ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT SL 1 Bi hiệu chuẩn sàng 5mm- Bi chuẩn kiểm tra sàng 5 mm Xuất xứ: Anh/ EU -Vật liệu bằng thủy tinh -Phù hợp theo tiêu chuẩn NIST -Dùng kiểm tra độ chính xác của sàng rây D200mm -Độ lập lại và chính xác tốt hơn […]

Mô tả sản phẩm

TT

TÊN HÀNG VÀ ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

SL

1

Bi hiệu chuẩn sàng 5mm- Bi chuẩn kiểm tra sàng 5 mm

Xuất xứ: Anh/ EU

-Vật liệu bằng thủy tinh

-Phù hợp theo tiêu chuẩn NIST

-Dùng kiểm tra độ chính xác của sàng rây D200mm

-Độ lập lại và chính xác tốt hơn 1mm

Đóng gói: 03 lọ x 50.0g

1

2

Bi hiệu chuẩn sàng 4.75mm- Bi chuẩn kiểm tra sàng 4.75 mm

Xuất xứ: Anh/ EU

-Vật liệu bằng thủy tinh

-Phù hợp theo tiêu chuẩn NIST

-Dùng kiểm tra độ chính xác của sàng rây D200mm

-Độ lập lại và chính xác tốt hơn 1mm

Đóng gói: 03 lọ x 50.0g

1

3

Bi hiệu chuẩn sàng 4.5mm- Bi chuẩn kiểm tra sàng 4.5 mm

Xuất xứ: Anh/ EU

-Vật liệu bằng thủy tinh

-Phù hợp theo tiêu chuẩn NIST

-Dùng kiểm tra độ chính xác của sàng rây D200mm

-Độ lập lại và chính xác tốt hơn 1mm

Đóng gói: 03 lọ x 50.0g

1

4

Bi hiệu chuẩn sàng 4.0mm- Bi chuẩn kiểm tra sàng 4.0 mm

Xuất xứ: Anh/ EU

-Vật liệu bằng thủy tinh

-Phù hợp theo tiêu chuẩn NIST

-Dùng kiểm tra độ chính xác của sàng rây D200mm

-Độ lập lại và chính xác tốt hơn 1mm

Đóng gói: 03 lọ x 50.0g

1

5

Bi hiệu chuẩn sàng 3.55mm- Bi chuẩn kiểm tra sàng 3.55 mm

Xuất xứ: Anh/ EU

-Vật liệu bằng thủy tinh

-Phù hợp theo tiêu chuẩn NIST

-Dùng kiểm tra độ chính xác của sàng rây D200mm

-Độ lập lại và chính xác tốt hơn 1mm

Đóng gói: 03 lọ x 35.0g

1

6

Bi hiệu chuẩn sàng 3.35mm- Bi chuẩn kiểm tra sàng 3.35 mm

Xuất xứ: Anh/ EU

-Vật liệu bằng thủy tinh

-Phù hợp theo tiêu chuẩn NIST

-Dùng kiểm tra độ chính xác của sàng rây D200mm

-Độ lập lại và chính xác tốt hơn 1mm

Đóng gói: 05 lọ x 25.0g

1

7

Bi hiệu chuẩn sàng 2.8mm- Bi chuẩn kiểm tra sàng 2.8mm

Xuất xứ: Anh/ EU

-Vật liệu bằng thủy tinh

-Phù hợp theo tiêu chuẩn NIST

-Dùng kiểm tra độ chính xác của sàng rây D200mm, cũng như phù hợp cho kiểm tra các cỡ lỗ sàng 2.8mm và 3.15mm

-Độ lập lại và chính xác tốt hơn 1mm

Đóng gói: 05 lọ x 25.0g

1

8

Bi hiệu chuẩn sàng 2.36mm- Bi chuẩn kiểm tra sàng 2.36mm

Xuất xứ: Anh/ EU

-Vật liệu bằng thủy tinh

-Phù hợp theo tiêu chuẩn NIST

-Dùng kiểm tra độ chính xác của sàng rây D200mm, cũng như phù hợp cho kiểm tra các cỡ lỗ sàng 2.36mm, 2.5mm và 2.8mm

-Độ lập lại và chính xác tốt hơn 1mm

Đóng gói: 05 lọ x 25.0g

1

9

Bi hiệu chuẩn sàng 2.0mm- Bi chuẩn kiểm tra sàng 2.0mm

Xuất xứ: Anh/ EU

-Vật liệu bằng thủy tinh

-Phù hợp theo tiêu chuẩn NIST

-Dùng kiểm tra độ chính xác của sàng rây D200mm

-Độ lập lại và chính xác tốt hơn 1mm

Đóng gói: 05 lọ x 20.0g

1

10

Bi hiệu chuẩn sàng 1.7mm- Bi chuẩn kiểm tra sàng 1.7mm

Xuất xứ: Anh/ EU

-Vật liệu bằng thủy tinh

-Phù hợp theo tiêu chuẩn NIST

-Dùng kiểm tra độ chính xác của sàng rây D200mm, cũng như phù hợp cho kiểm tra các cỡ lỗ sàng 1.6mm , 1.7mm và 1.8mm

-Độ lập lại và chính xác tốt hơn 1mm

Đóng gói: 05 lọ x 15.0g

1

11

Bi hiệu chuẩn sàng 1.4mm- Bi chuẩn kiểm tra sàng 1.4mm

Xuất xứ: Anh/ EU

-Vật liệu bằng thủy tinh

-Phù hợp theo tiêu chuẩn NIST

-Dùng kiểm tra độ chính xác của sàng rây D200mm, cũng như phù hợp cho kiểm tra các cỡ lỗ sàng 1.4mm và 1.55mm

-Độ lập lại và chính xác tốt hơn 1mm

Đóng gói: 05 lọ x 15.0g

1

12

Bi hiệu chuẩn sàng 1.18mm- Bi chuẩn kiểm tra sàng 1.18mm

Xuất xứ: Anh/ EU

-Vật liệu bằng thủy tinh

-Phù hợp theo tiêu chuẩn NIST

-Dùng kiểm tra độ chính xác của sàng rây D200mm, cũng như phù hợp cho kiểm tra các cỡ lỗ sàng 1.12mm , 1.18mm và 1.55mm

-Độ lập lại và chính xác tốt hơn 1mm

Đóng gói: 05 lọ x 10.0g

1

13

Bi hiệu chuẩn sàng 1.0mm- Bi chuẩn kiểm tra sàng 1.0mm

Xuất xứ: Anh/ EU

-Vật liệu bằng thủy tinh

-Phù hợp theo tiêu chuẩn NIST

-Dùng kiểm tra độ chính xác của sàng rây D200mm

-Độ lập lại và chính xác tốt hơn 1mm

Đóng gói: 05 lọ x 7.0g

1

14

Bi hiệu chuẩn sàng 0.85mm- Bi chuẩn kiểm tra sàng 0.85mm

Xuất xứ: Anh/ EU

-Vật liệu bằng thủy tinh

-Phù hợp theo tiêu chuẩn NIST

-Dùng kiểm tra độ chính xác của sàng rây D200mm, cũng như phù hợp cho kiểm tra các cỡ lỗ sàng 0.8mm , 0.85mm và 0.9mm

-Độ lập lại và chính xác tốt hơn 1mm

Đóng gói: 05 lọ x 2.5g

1

15

Bi hiệu chuẩn sàng 0.71mm- Bi chuẩn kiểm tra sàng 0.71mm

Xuất xứ: Anh/ EU

-Vật liệu bằng thủy tinh

-Phù hợp theo tiêu chuẩn NIST

-Dùng kiểm tra độ chính xác của sàng rây D200mm

-Độ lập lại và chính xác tốt hơn 1mm

Đóng gói: 05 lọ x 2.5g

1

16

Bi hiệu chuẩn sàng 0.6mm- Bi chuẩn kiểm tra sàng 0.6mm

Xuất xứ: Anh/ EU

-Vật liệu bằng thủy tinh

-Phù hợp theo tiêu chuẩn NIST

-Dùng kiểm tra độ chính xác của sàng rây D200mm, cũng như phù hợp cho kiểm tra các cỡ lỗ sàng 0.56mm , 0.6mm và 0.63mm

-Độ lập lại và chính xác tốt hơn 1mm

Đóng gói: 05 lọ x 2.5g

1

17

Bi hiệu chuẩn sàng 0.5mm- Bi chuẩn kiểm tra sàng 0.5mm

Xuất xứ: Anh/ EU

-Vật liệu bằng thủy tinh

-Phù hợp theo tiêu chuẩn NIST

-Dùng kiểm tra độ chính xác của sàng rây D200mm

-Độ lập lại và chính xác tốt hơn 1mm

Đóng gói: 05 lọ x 2.5g

1

18

Bi biệu chuẩn sàng 0.425mm- Bi chuẩn kiểm tra sàng 0.425mm

Xuất xứ: Anh/ EU

-Vật liệu bằng thủy tinh

-Phù hợp theo tiêu chuẩn NIST

-Dùng kiểm tra độ chính xác của sàng rây D200mm, cũng như phù hợp cho kiểm tra các cỡ lỗ sàng 0.4mm , 0.425mm và 0.5mm

-Độ lập lại và chính xác tốt hơn 1mm

Đóng gói: 05 lọ x 2.5g

1

19

Bi hiệu chuẩn sàng 0.355mm- Bi chuẩn kiểm tra sàng 0.355mm

Xuất xứ: Anh/ EU

-Vật liệu bằng thủy tinh

-Phù hợp theo tiêu chuẩn NIST

-Dùng kiểm tra độ chính xác của sàng rây D200mm

-Độ lập lại và chính xác tốt hơn 1mm

Đóng gói: 05 lọ x 2.5g

1

20

Bi hiệu chuẩn sàng 0.3mm- Bi chuẩn kiểm tra sàng 0.3mm

Xuất xứ: Anh/ EU

-Vật liệu bằng thủy tinh

-Phù hợp theo tiêu chuẩn NIST

-Dùng kiểm tra độ chính xác của sàng rây D200mm, cũng như phù hợp cho kiểm tra các cỡ lỗ sàng 0.3mm và 0.315mm

-Độ lập lại và chính xác tốt hơn 1mm

Đóng gói: 05 lọ x 2.5g

1

21

Bi hiệu chuẩn sàng 0.25mm- Bi chuẩn kiểm tra sàng 0.25mm

Xuất xứ: Anh/ EU

-Vật liệu bằng thủy tinh

-Phù hợp theo tiêu chuẩn NIST

-Dùng kiểm tra độ chính xác của sàng rây D200mm, cũng như phù hợp cho kiểm tra các cỡ lỗ sàng 0.25mm và 0.28mm

-Độ lập lại và chính xác tốt hơn 1mm

Đóng gói: 05 lọ x 2.5g

1

22

Bi hiệu chuẩn sàng 0.212mm- Bi chuẩn kiểm tra sàng 0.212mm

Xuất xứ: Anh/ EU

-Vật liệu bằng thủy tinh

-Phù hợp theo tiêu chuẩn NIST

-Dùng kiểm tra độ chính xác của sàng rây D200mm, cũng như phù hợp cho kiểm tra các cỡ lỗ sàng 0.2mm, 0.212mm và 0.224mm

-Độ lập lại và chính xác tốt hơn 1mm

Đóng gói: 05 lọ x 1.5g

1

23

Bi hiệu chuẩn sàng 0.18mm- Bi chuẩn kiểm tra sàng 0.18mm

Xuất xứ: Anh/ EU

-Vật liệu bằng thủy tinh

-Phù hợp theo tiêu chuẩn NIST

-Dùng kiểm tra độ chính xác của sàng rây D200mm

-Độ lập lại và chính xác tốt hơn 1mm

Đóng gói: 05 lọ x 1.5g

1

24

Bi hiệu chuẩn sàng 0.15mm- Bi chuẩn kiểm tra sàng 0.15mm

Xuất xứ: Anh/ EU

-Vật liệu bằng thủy tinh

-Phù hợp theo tiêu chuẩn NIST

-Dùng kiểm tra độ chính xác của sàng rây D200mm, cũng như phù hợp cho kiểm tra các cỡ lỗ sàng 0.14mm, 0.15mm và 0.16mm

-Độ lập lại và chính xác tốt hơn 1mm

Đóng gói: 05 lọ x 1.5g

1

25

Bi hiệu chuẩn sàng 0.125mm- Bi chuẩn kiểm tra sàng 0.125mm

Xuất xứ: Anh/ EU

-Vật liệu bằng thủy tinh

-Phù hợp theo tiêu chuẩn NIST

-Dùng kiểm tra độ chính xác của sàng rây D200mm

-Độ lập lại và chính xác tốt hơn 1mm

Đóng gói: 05 lọ x 1.0g

1

26

Bi hiệu chuẩn sàng 0.106mm- Bi chuẩn kiểm tra sàng 0.106mm

Xuất xứ: Anh/ EU

-Vật liệu bằng thủy tinh

-Phù hợp theo tiêu chuẩn NIST

-Dùng kiểm tra độ chính xác của sàng rây D200mm, cũng như phù hợp cho kiểm tra các cỡ lỗ sàng 0.10mm, 0.106mm và 0.112mm

-Độ lập lại và chính xác tốt hơn 1mm

Đóng gói: 05 lọ x 1.0g

1

27

Bi hiệu chuẩn sàng 0.09mm- Bi chuẩn kiểm tra sàng 0.09mm

-Vật liệu bằng thủy tinh

-Phù hợp theo tiêu chuẩn NIST

-Dùng kiểm tra độ chính xác của sàng rây D200mm

-Độ lập lại và chính xác tốt hơn 1mm

Đóng gói: 05 lọ x 1.0g

1

28

Bi hiệu chuẩn sàng 0.075mm- Bi chuẩn kiểm tra sàng 0.075mm

Xuất xứ: Anh/ EU

-Vật liệu bằng thủy tinh

-Phù hợp theo tiêu chuẩn NIST

-Dùng kiểm tra độ chính xác của sàng rây D200mm, cũng như phù hợp cho kiểm tra các cỡ lỗ sàng 0.071mm, 0.075mm và 0.08mm

-Độ lập lại và chính xác tốt hơn 1mm

Đóng gói: 05 lọ x 1.0g

1

29

Bi hiệu chuẩn sàng 0.063mm- Bi chuẩn kiểm tra sàng 0.063mm

Xuất xứ: Anh/ EU

-Vật liệu bằng thủy tinh

-Phù hợp theo tiêu chuẩn NIST

-Dùng kiểm tra độ chính xác của sàng rây D200mm

-Độ lập lại và chính xác tốt hơn 1mm

Đóng gói: 05 lọ x 1.0g

1

30

Bi hiệu chuẩn sàng 0.053mm- Bi chuẩn kiểm tra sàng 0.053mm

Xuất xứ: Anh/ EU

-Vật liệu bằng thủy tinh

-Phù hợp theo tiêu chuẩn NIST

-Dùng kiểm tra độ chính xác của sàng rây D200mm, cũng như phù hợp cho kiểm tra các cỡ lỗ sàng 0.053mm và 0.056mm

-Độ lập lại và chính xác tốt hơn 1mm

Đóng gói: 05 lọ x 1.0g1

1

31

Bi hiệu chuẩn sàng 0.045mm- Bi chuẩn kiểm tra sàng 0.045mm

Xuất xứ: Anh/ EU

-Vật liệu bằng thủy tinh

-Phù hợp theo tiêu chuẩn NIST

-Dùng kiểm tra độ chính xác của sàng rây D200mm, cũng như phù hợp cho kiểm tra các cỡ lỗ sàng 0.045mm và 0.05mm

-Độ lập lại và chính xác tốt hơn 1mm

Đóng gói: 05 lọ x 1.0g

1

32

Bi hiệu chuẩn sàng 0.038mm- Bi chuẩn kiểm tra sàng 0.038mm

Xuất xứ: Anh/ EU

-Vật liệu bằng thủy tinh

-Phù hợp theo tiêu chuẩn NIST

-Dùng kiểm tra độ chính xác của sàng rây D200mm, cũng như phù hợp cho kiểm tra các cỡ lỗ sàng 0.036mm, 0.038mm và 0.04mm

-Độ lập lại và chính xác tốt hơn 1mm

Đóng gói: 05 lọ x 1.0g

1

33

Bi hiệu chuẩn sàng 0.032mm- Bi chuẩn kiểm tra sàng 0.032mm

Xuất xứ: Anh/ EU

-Vật liệu bằng thủy tinh

-Phù hợp theo tiêu chuẩn NIST

-Dùng kiểm tra độ chính xác của sàng rây D200mm

-Độ lập lại và chính xác tốt hơn 1mm

Đóng gói: 05 lọ x 1.0g

1

34

Bi hiệu chuẩn sàng 0.025mm- Bi chuẩn kiểm tra sàng 0.025mm

Xuất xứ: Anh/ EU

-Vật liệu bằng thủy tinh

-Phù hợp theo tiêu chuẩn NIST

-Dùng kiểm tra độ chính xác của sàng rây D200mm

-Độ lập lại và chính xác tốt hơn 1mm

Đóng gói: 05 lọ x 0.8g

1

35

Bi hiệu chuẩn sàng 0.02mm- Bi chuẩn kiểm tra sàng 0.02mm

Xuất xứ: Anh/ EU

-Vật liệu bằng thủy tinh

-Phù hợp theo tiêu chuẩn NIST

-Dùng kiểm tra độ chính xác của sàng rây D200mm

-Độ lập lại và chính xác tốt hơn 1mm

Đóng gói: 05 lọ x 0.8g

1

 

Thiên Ý © 2016 Thiên Ý