Lưới sàng các loại của Haver & Boecker. Tùy chọn cỡ lỗ lưới sàng 1.0mm, 0.6mm, 0.5mm, 0.425mm, 0.315mm, 0.3mm, 0.250mm, 0.212mm, 0.180mm, 0.150mm, 0.125mm, 0.106mm, 0.09mm, 0.063mm, 0.045mm, 0.032mm

  TT THIẾT BỊ VÀ ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT SL  LƯỚI SÀNG CÁC LOẠI CỦA HAVER & BOECKER Tùy chọn cỡ lỗ lưới sàng 1.0mm, 0.6mm, 0.5mm, 0.425mm, 0.315mm, 0.3mm, 0.250mm, 0.212mm, 0.180mm, 0.150mm, 0.125mm, 0.106mm, 0.09mm, 0.063mm, 0.045mm, 0.032mm 1 Lưới sàng 1.0mm (1000 micron) Art.no: ……….. Hãng Sx: Haver & Boecker- Đức -Cho […]

Mô tả sản phẩm

luoi-sang-co-lo-1.0mm, 0.6mm, 0.5mm, 0.425mm, 0.315mm, 0.3mm, 0.250mm, 0.212mm, 0.180mm, 0.150mm, 0.125mm, 0.106mm, 0.09mm, 0.063mm, 0.045mm, 0.032mm-haver-&-boecker-www.thieny.vn

 

TT

THIẾT BỊ VÀ ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

SL

 LƯỚI SÀNG CÁC LOẠI CỦA HAVER & BOECKER

Tùy chọn cỡ lỗ lưới sàng 1.0mm, 0.6mm, 0.5mm, 0.425mm, 0.315mm, 0.3mm, 0.250mm, 0.212mm, 0.180mm, 0.150mm, 0.125mm, 0.106mm, 0.09mm, 0.063mm, 0.045mm, 0.032mm

1

Lưới sàng 1.0mm (1000 micron)

Art.no: ………..

Hãng Sx: Haver & Boecker- Đức

-Cho sàng rây

-Phù hợp tiêu chuẩn DIN ISO 3310-1

-Vật liệu hoàn toàn bằng thép không gỉ, lỗ vuông

-Quy cách lưới sàng 1000 x 1300mm = 1.3 m2

Lưu ý: Đơn giá tính theo qui cách 1.3 m2

1

2

Lưới sàng 0.6mm (600 micron)

Art.no: ………..
Hãng Sx: Haver & Boecker- Đức

-Cho sàng rây

-Phù hợp tiêu chuẩn DIN ISO 3310-1

-Vật liệu hoàn toàn bằng thép không gỉ, lỗ vuông

-Quy cách lưới sàng 1000 x 1300mm = 1.3 m2

Lưu ý: Đơn giá tính theo qui cách 1.3 m2

1

3

Lưới sàng 0.5mm (500 micron)

Art.no: ………..

Hãng Sx: Haver & Boecker- Đức

-Cho sàng rây

-Phù hợp tiêu chuẩn DIN ISO 3310-1

-Vật liệu hoàn toàn bằng thép không gỉ, lỗ vuông

-Quy cách lưới sàng 1000 x 1300mm = 1.3 m2

Lưu ý: Đơn giá tính theo qui cách 1.3 m2

1

4

Lưới sàng 0.425mm (425 micron)

Art.no: ………..

Hãng Sx: Haver & Boecker- Đức

-Cho sàng rây

-Phù hợp tiêu chuẩn DIN ISO 3310-1

-Vật liệu hoàn toàn bằng thép không gỉ, lỗ vuông

-Quy cách lưới sàng 1000 x 1300mm = 1.3 m2

Lưu ý: Đơn giá tính theo qui cách 1.3 m2

1

5

Lưới sàng 0.315mm (315 micron)

Art.no: ………..
Hãng Sx: Haver & Boecker- Đức

-Cho sàng rây

-Phù hợp tiêu chuẩn DIN ISO 3310-1

-Vật liệu hoàn toàn bằng thép không gỉ, lỗ vuông

-Quy cách lưới sàng 1000 x 1300mm = 1.3 m2

Lưu ý: Đơn giá tính theo qui cách 1.3 m2

1

6

Lưới sàng 0.3mm (300 micron)

Art.no: ………..

Hãng Sx: Haver & Boecker- Đức

-Cho sàng rây

-Phù hợp tiêu chuẩn DIN ISO 3310-1

-Vật liệu hoàn toàn bằng thép không gỉ, lỗ vuông

-Quy cách lưới sàng 1000 x 1300mm = 1.3 m2

Lưu ý: Đơn giá tính theo qui cách 1.3 m2

1

7

Lưới sàng 0.25mm (250 micron)

Art.no: ………..
Hãng Sx: Haver & Boecker- Đức

-Cho sàng rây

-Phù hợp tiêu chuẩn DIN ISO 3310-1

-Vật liệu hoàn toàn bằng thép không gỉ, lỗ vuông

-Quy cách lưới sàng 1000 x 1300mm = 1.3 m2

Lưu ý: Đơn giá tính theo qui cách 1.3 m2

1

 8

Lưới sàng 0.212mm (212 micron)

Art.no: ………..

Hãng Sx: Haver & Boecker- Đức

-Cho sàng rây

-Phù hợp tiêu chuẩn DIN ISO 3310-1

-Vật liệu hoàn toàn bằng thép không gỉ, lỗ vuông

-Quy cách lưới sàng 1000 x 1300mm = 1.3 m2

Lưu ý: Đơn giá tính theo qui cách 1.3 m2

1

9

Lưới sàng 0.18mm (180 micron)

Art.no: ………..
Hãng Sx: Haver & Boecker- Đức

-Cho sàng rây

-Phù hợp tiêu chuẩn DIN ISO 3310-1

-Vật liệu hoàn toàn bằng thép không gỉ, lỗ vuông

-Quy cách lưới sàng 1000 x 1300mm = 1.3 m2

Lưu ý: Đơn giá tính theo qui cách 1.3 m2

1

10

Lưới sàng 0.15mm (150 micron)

Art.no: ………..

Hãng Sx: Haver & Boecker- Đức

-Cho sàng rây

-Phù hợp tiêu chuẩn DIN ISO 3310-1

-Vật liệu hoàn toàn bằng thép không gỉ, lỗ vuông

-Quy cách lưới sàng 1000 x 1300mm = 1.3 m2

Lưu ý: Đơn giá tính theo qui cách 1.3 m2

1

11

Lưới sàng 0.125mm (125 micron)

Art.no: ………..
Hãng Sx: Haver & Boecker- Đức

-Cho sàng rây

-Phù hợp tiêu chuẩn DIN ISO 3310-1

-Vật liệu hoàn toàn bằng thép không gỉ, lỗ vuông

-Quy cách lưới sàng 1000 x 1300mm = 1.3 m2

Lưu ý: Đơn giá tính theo qui cách 1.3 m2

1

12

Lưới sàng 0.106mm (106 micron)

Art.no: ………..

Hãng Sx: Haver & Boecker- Đức

-Cho sàng rây

-Phù hợp tiêu chuẩn DIN ISO 3310-1

-Vật liệu hoàn toàn bằng thép không gỉ, lỗ vuông

-Quy cách lưới sàng 1000 x 1300mm = 1.3 m2

Lưu ý: Đơn giá tính theo qui cách 1.3 m2

1

13

Lưới sàng 0.09mm (90 micron)

Art.no: ………..

Hãng Sx: Haver & Boecker- Đức

-Cho sàng rây

-Phù hợp tiêu chuẩn DIN ISO 3310-1

-Vật liệu hoàn toàn bằng thép không gỉ, lỗ vuông

-Quy cách lưới sàng 1000 x 1300mm = 1.3 m2

Lưu ý: Đơn giá tính theo qui cách 1.3 m2

1

14

Lưới sàng 0.063mm (63 micron)

Art.no: ………..

Hãng Sx: Haver & Boecker- Đức

-Cho sàng rây

-Phù hợp tiêu chuẩn DIN ISO 3310-1

-Vật liệu hoàn toàn bằng thép không gỉ, lỗ vuông

-Quy cách lưới sàng 1000 x 1300mm = 1.3 m2

Lưu ý: Đơn giá tính theo qui cách 1.3 m2

1

15

Lưới sàng 0.05mm (50 micron)

Art.no: ………..

Hãng Sx: Haver & Boecker- Đức

-Cho sàng rây

-Phù hợp tiêu chuẩn DIN ISO 3310-1

-Vật liệu hoàn toàn bằng thép không gỉ, lỗ vuông

-Quy cách lưới sàng 1000 x 1300mm = 1.3 m2

Lưu ý: Đơn giá tính theo qui cách 1.3 m2

1

16

Lưới sàng 0.045mm (45 micron)

Art.no: ………..

Hãng Sx: Haver & Boecker- Đức

-Cho sàng rây

-Phù hợp tiêu chuẩn DIN ISO 3310-1

-Vật liệu hoàn toàn bằng thép không gỉ, lỗ vuông

-Quy cách lưới sàng 1000 x 1300mm = 1.3 m2

Lưu ý: Đơn giá tính theo qui cách 1.3 m2

1

17

Lưới sàng 0.032mm (32 micron)

Art.no: ………..

Hãng Sx: Haver & Boecker- Đức

-Cho sàng rây

-Phù hợp tiêu chuẩn DIN ISO 3310-1

-Vật liệu hoàn toàn bằng thép không gỉ, lỗ vuông

-Quy cách lưới sàng 1000 x 1300mm = 1.3 m2

Lưu ý: Đơn giá tính theo qui cách 1.3 m2

1

Thiên Ý © 2016 Thiên Ý