Calmetrix – USA

Thiết bị xác định nhiệt thuỷ hoá của xi măng theo phương pháp đẳng nhiệt Model I-Cal 8000 HPC

Thiết bị xác định nhiệt thuỷ hoá của xi măng theo phương pháp đẳng nhiệt Model I-Cal 8000 HPC Hãng Sx: Calmetrix- Mỹ -Theo phương pháp đẳng nhiệt -Dùng kiểm tra nhiệt thủy hóa cho các vật liệu với mẫu hồ, vữa hoặc bê tông. -Phù hợp theo các tiêu chuẩn ASTM C1702, C1679, C563, […]

Thiết bị phân tích đoạn nhiệt độ mẫu xi măng và bê tông Calmetrix Model F-CAl-4000

Thiết bị phân tích đoạn nhiệt độ trong mẫu xi măng- bê tông Model F-Cal 4000 / Hãng Sx: Calmetrix- Mỹ -Loại bán tự động, xách tay đi hiện trường. -Thiết bị mô phỏng sự biến đổi đoạn nhiệt độ trong xi măng và bê tông. -Thiết kế đo với 04 mẫu độc lập cùng […]

Thiết bị phân tích đoạn nhiệt độ mẫu xi măng và bê tông Calmetrix Model F-CAl-8000

Thiết bị phân tích đoạn nhiệt độ mẫu xi măng- bê tông Model F-Cal 8000 / Hãng Sx: Calmetrix- Mỹ -Loại xách tay đi hiện trường. -Thiết bị mô phỏng sự biến đổi đoạn nhiệt độ trong mẫu xi măng và bê tông. -Thiết kế đo với 08 mẫu độc lập cùng lúc với cốc […]

Thiên Ý © 2016 Thiên Ý