Lenton – UK

Lò nung ống 1600°C LENTON Model PTF 16/50/610

Lò nung ống 1600°C, kiểm soát 3 vùng nhiệt độ Model PTF 16/50/610 / Hãng Sx : Lenton- Anh -Loại lò nung dạng ống -Kiểm soát nhiệt độ ở 03 vùng trong suốt chiều dài của lò nung, tạo độ đồng nhất nhiệt độ cao -Khoảng nhiệt độ max.:             đến 1600°C -Nhiệt độ làm việc […]

Lò nung ống 1500°C LENTON Model PTF 15/50/610

Lò nung ống 1500°C, kiểm soát 3 vùng nhiệt độ Model PTF 15/50/610 / Hãng Sx : Lenton- Anh -Loại lò nung dạng ống -Kiểm soát nhiệt độ ở 03 vùng trong suốt chiều dài của lò nung, tạo độ đồng nhất nhiệt độ cao -Khoảng nhiệt độ max.:             đến 1500°C -Nhiệt độ làm việc […]

Lò nung ống 1200°C LENTON Model PTF 12/50/610

Lò nung ống 1200°C, kiểm soát 3 vùng Model PTF 12/50/610 / Hãng Sx : Lenton- Anh -Loại lò nung dạng ống -Kiểm soát nhiệt độ ở 03 vùng trong suốt chiều dài của lò nung, tạo độ đồng nhất nhiệt độ cao -Khoảng nhiệt độ max.:             đến 1200°C -Nhiệt độ làm việc liên tục:        […]

Lò nung 1800°C LENTON Model UAF 18/18

Lò nung 1800°C, dung tích 17.6 lít Model UAF 18/18 / Hãng Sx : Lenton- Anh -Lò nung nhiệt độ tối đa đến 1800°C -Sử dụng bộ điều khiển 3216CC: hiển thị trên màn hình PID  kép (2 dòng) gồm nhiệt độ cài đặt và nhiệt độ thực trong lòng lòng. -Cài tốc độ tăng […]

Lò nung 1800°C LENTON Model UAF 18/13

Lò nung 1800°C, dung tích 13.2 lít Model UAF 18/13 / Hãng Sx : Lenton- Anh -Lò nung nhiệt độ tối đa đến 1800°C -Sử dụng bộ điều khiển 3216CC: hiển thị trên màn hình PID  kép (2 dòng) gồm nhiệt độ cài đặt và nhiệt độ thực trong lòng lòng. -Cài tốc độ tăng […]

Lò nung 1700°C LENTON Model UAF 17/12

Lò nung 1700°C, dung tích 12 lít Model UAF 17/12 / Hãng Sx : Lenton- Anh -Lò nung nhiệt độ tối đa đến 1700°C -Sử dụng bộ điều khiển 3216CC: hiển thị trên màn hình PID  kép (2 dòng) gồm nhiệt độ cài đặt và nhiệt độ thực trong lòng lòng. -Cài tốc độ tăng […]

Lò nung 1700°C LENTON Model UAF 17/4

Lò nung 1700°C, dung tích 3.4 lít Model UAF 17/4 / Hãng Sx : Lenton- Anh -Lò nung nhiệt độ tối đa đến 1700°C -Sử dụng bộ điều khiển 3216CC: hiển thị trên màn hình PID  kép (2 dòng) gồm nhiệt độ cài đặt và nhiệt độ thực trong lòng lòng. -Cài tốc độ tăng […]

Lò nung 1600°C LENTON Model UAF 16/21

Lò nung 1600°C, dung tích 21 lít Model UAF 16/21 / Hãng Sx : Lenton- Anh -Lò nung nhiệt độ tối đa đến 1600°C -Sử dụng bộ điều khiển 3216CC: hiển thị trên màn hình PID  kép (2 dòng) gồm nhiệt độ cài đặt và nhiệt độ thực trong lòng lòng. -Cài tốc độ tăng […]

Lò nung 1600°C LENTON Model UAF 16/10

Lò nung 1600°C, dung tích 10.6 lít Model UAF 16/10 / Hãng Sx : Lenton- Anh -Lò nung nhiệt độ tối đa đến 1600°C -Sử dụng bộ điều khiển 3216CC: hiển thị trên màn hình PID  kép (2 dòng) gồm nhiệt độ cài đặt và nhiệt độ thực trong lòng lòng. -Cài tốc độ tăng […]

Lò nung 1600°C LENTON Model UAF 16/5

Lò nung 1600°C, dung tích 5.25 lít Model UAF 16/5 / Hãng Sx : Lenton- Anh -Lò nung nhiệt độ tối đa đến 1600°C -Sử dụng bộ điều khiển 3216CC: hiển thị trên màn hình PID  kép (2 dòng) gồm nhiệt độ cài đặt và nhiệt độ thực trong lòng lòng. -Cài tốc độ tăng […]

Lò nung 1500°C LENTON Model UAF 15/27

Lò nung 1500°C, dung tích 27 lít Model UAF 15/27 / Hãng Sx : Lenton- Anh -Lò nung nhiệt độ tối đa đến 1500°C -Sử dụng bộ điều khiển 3216CC: hiển thị trên màn hình PID  kép (2 dòng) gồm nhiệt độ cài đặt và nhiệt độ thực trong lòng lòng. -Cài tốc độ tăng […]

Lò nung 1500°C LENTON Model UAF 15/10

Lò nung 1500°C, dung tích 10.6 lít Model UAF 15/10 / Hãng Sx : Lenton- Anh -Lò nung nhiệt độ tối đa đến 1500°C -Sử dụng bộ điều khiển 3216CC: hiển thị trên màn hình PID  kép (2 dòng) gồm nhiệt độ cài đặt và nhiệt độ thực trong lòng lòng. -Cài tốc độ tăng […]

Lò nung 1500°C LENTON Model UAF 15/5

Lò nung 1500°C, dung tích 5.25 lít Model UAF 15/5 / Hãng Sx : Lenton- Anh -Lò nung nhiệt độ tối đa đến 1500°C -Sử dụng bộ điều khiển 3216CC: hiển thị trên màn hình PID  kép (2 dòng) gồm nhiệt độ cài đặt và nhiệt độ thực trong lòng lòng. -Cài tốc độ tăng […]

Lò nung 1400°C LENTON Model UAF 14/27

Lò nung 1400°C, dung tích 27 lít Model UAF 14/27 / Hãng Sx : Lenton- Anh -Lò nung nhiệt độ tối đa đến 1400°C -Sử dụng bộ điều khiển 3216CC: hiển thị trên màn hình PID  kép (2 dòng) gồm nhiệt độ cài đặt và nhiệt độ thực trong lòng lòng. -Cài tốc độ tăng […]

Lò nung 1400°C LENTON Model UAF 14/10

Lò nung 1400°C, dung tích 10.6 lít Model UAF 14/10 / Hãng Sx : Lenton- Anh -Lò nung nhiệt độ tối đa đến 1400°C -Sử dụng bộ điều khiển 3216CC: hiển thị trên màn hình PID  kép (2 dòng) gồm nhiệt độ cài đặt và nhiệt độ thực trong lòng lòng. -Cài tốc độ tăng […]

Lò nung 1400°C LENTON Model UAF 14/5

Lò nung 1400°C, dung tích 5.25 lít Model UAF 14/5 / Hãng Sx : Lenton- Anh -Lò nung nhiệt độ tối đa đến 1400°C -Sử dụng bộ điều khiển 3216CC: hiển thị trên màn hình PID  kép (2 dòng) gồm nhiệt độ cài đặt và nhiệt độ thực trong lòng lòng. -Cài tốc độ tăng […]

Lò nung 1300°C LENTON Model AWF 13/42

Lò nung 1300°C, dung tich 42 lít Model AWF 13/42 / Hãng Sx : Lenton- Anh -Lò nung nhiệt độ tối đa đến 1300°C -Sử dụng bộ điều khiển 3216CC: hiển thị trên màn hình PID  kép (2 dòng) gồm nhiệt độ cài đặt và nhiệt độ thực trong lòng lòng. -Cài tốc độ tăng […]

Lò nung 1300°C LENTON Model AWF 13/25

Lò nung 1300°C, dung tích 25 lít Model AWF 13/25 / Hãng Sx : Lenton- Anh -Lò nung nhiệt độ tối đa đến 1300°C -Sử dụng bộ điều khiển 3216CC: hiển thị trên màn hình PID  kép (2 dòng) gồm nhiệt độ cài đặt và nhiệt độ thực trong lòng lòng. -Cài tốc độ tăng […]

Lò nung 1300°C LENTON Model AWF 13/12

Lò nung 1300°C, dung tích 12 lít Model AWF 13/12 / Hãng Sx : Lenton- Anh -Lò nung nhiệt độ tối đa đến 1300°C -Sử dụng bộ điều khiển 3216CC: hiển thị trên màn hình PID  kép (2 dòng) gồm nhiệt độ cài đặt và nhiệt độ thực trong lòng lòng. -Cài tốc độ tăng […]

Lò nung 1300°C LENTON Model AWF 13/5

Lò nung 1300°C, dung tích 4.5 lít Model AWF 13/5 / Hãng Sx : Lenton- Anh -Lò nung nhiệt độ tối đa đến 1300°C -Sử dụng bộ điều khiển 3216CC: hiển thị trên màn hình PID  kép (2 dòng) gồm nhiệt độ cài đặt và nhiệt độ thực trong lòng lòng. -Cài tốc độ tăng […]

Lò nung 1200°C LENTON Model AWF 12/42

Lò nung 1200°C, dung tích 42 lít Model AWF 12/42 / Hãng Sx : Lenton- Anh -Lò nung nhiệt độ tối đa đến 1200°C -Sử dụng bộ điều khiển 3216CC: hiển thị trên màn hình PID  kép (2 dòng) gồm nhiệt độ cài đặt và nhiệt độ thực trong lòng lòng. -Cài tốc độ tăng […]

Lò nung 1200°C LENTON Model AWF 12/25

Lò nung 1200°C, dung tích 25 lít Model AWF 12/25 / Hãng Sx : Lenton- Anh -Lò nung nhiệt độ tối đa đến 1200°C -Sử dụng bộ điều khiển 3216CC: hiển thị trên màn hình PID  kép (2 dòng) gồm nhiệt độ cài đặt và nhiệt độ thực trong lòng lòng. -Cài tốc độ tăng […]

Lò nung 1200°C LENTON Model AWF 12/12

Lò nung 1200°C, dung tích 12 lít Model AWF 12/12 / Hãng Sx : Lenton- Anh -Lò nung nhiệt độ tối đa đến 1200°C -Sử dụng bộ điều khiển 3216CC: hiển thị trên màn hình PID  kép (2 dòng) gồm nhiệt độ cài đặt và nhiệt độ thực trong lòng lòng. -Cài tốc độ tăng […]

Lò nung 1200°C LENTON Model AWF 12/5

Lò nung 1200°C, dung tích 4.5 lít Model AWF 12/5 / Hãng Sx : Lenton- Anh -Lò nung nhiệt độ tối đa đến 1200°C -Sử dụng bộ điều khiển 3216CC: hiển thị trên màn hình PID  kép (2 dòng) gồm nhiệt độ cài đặt và nhiệt độ thực trong lòng lòng. -Cài tốc độ tăng […]

Lò nung 1200°C LENTON Model ECF 12/45

Lò nung 1200°C, dung tích 42 lít Model ECF 12/45 / Hãng Sx : Lenton- Anh -Lò nung nhiệt độ tối đa đến 1200°C -Sử dụng bộ điều khiển 3216CC: hiển thị trên màn hình PID  kép (2 dòng) gồm nhiệt độ cài đặt và nhiệt độ thực trong lòng lòng. -Cài tốc độ tăng […]

Lò nung 1200°C LENTON Model ECF 12/30

Lò nung 1200°C, dung tích 28 lít Model ECF 12/30 / Hãng Sx : Lenton- Anh -Lò nung nhiệt độ tối đa đến 1200°C -Sử dụng bộ điều khiển 3216CC: hiển thị trên màn hình PID  kép (2 dòng) gồm nhiệt độ cài đặt và nhiệt độ thực trong lòng lòng. -Cài tốc độ tăng […]

Lò nung 1200°C LENTON Model ECF 12/22

Lò nung 1200°C, dung tích 21 lít Model ECF 12/22 / Hãng Sx : Lenton- Anh -Lò nung nhiệt độ tối đa đến 1200°C -Sử dụng bộ điều khiển 3216CC: hiển thị trên màn hình PID  kép (2 dòng) gồm nhiệt độ cài đặt và nhiệt độ thực trong lòng lòng. -Cài tốc độ tăng […]

Lò nung 1200°C LENTON Model ECF 12/10

Lò nung 1200°C , dung tích 9.2 lít Model ECF 12/10 / Hãng Sx : Lenton- Anh -Lò nung nhiệt độ tối đa đến 1200°C -Sử dụng bộ điều khiển 3216CC: hiển thị trên màn hình PID  kép (2 dòng) gồm nhiệt độ cài đặt và nhiệt độ thực trong lòng lòng. -Cài tốc độ […]

Lò nung 1200°C LENTON Model ECF 12/6

Lò nung 1200°C, dung tích 5.9 lít Model ECF 12/6 / Hãng Sx : Lenton- Anh -Lò nung nhiệt độ tối đa đến 1200°C -Sử dụng bộ điều khiển 3216CC: hiển thị trên màn hình PID  kép (2 dòng) gồm nhiệt độ cài đặt và nhiệt độ thực trong lòng lòng. -Cài tốc độ tăng […]

Lò nung 1200°C LENTON Model ECF 12/4

Lò nung 1200°C, dung tích 3.9 lít Model ECF 12/4 / Hãng Sx : Lenton- Anh -Lò nung nhiệt độ tối đa đến 1200°C -Sử dụng bộ điều khiển 3216CC: hiển thị trên màn hình PID  kép (2 dòng) gồm nhiệt độ cài đặt và nhiệt độ thực trong lòng lòng. -Cài tốc độ tăng […]

Lò nung 1100°C LENTON Model AF 11/6B

Lò nung 1100°C , dung tícl 6 Lít Model AF 11/6B / Hãng Sx : Lenton- Anh -Lò nung nhiệt độ tối đa đến 1100°C -Chuyên dùng để nung tro mẫu phòng thí nghiệm -Sử dụng bộ điều khiển 3216CC: hiển thị trên màn hình PID  kép (2 dòng) gồm nhiệt độ cài đặt và […]

Lò nung 1100°C LENTON Model EF11/8B

Lò nung 1100°C, dung tích 8 Lít Model EF11/8B / Hãng Sx : Lenton- Anh -Lò nung nhiệt độ tối đa đến 1100°C -Sử dụng bộ điều khiển 3216CC: hiển thị trên màn hình PID  kép (2 dòng) gồm nhiệt độ cài đặt và nhiệt độ thực trong lòng lòng. -Cài tốc độ tăng nhiệt […]

Thiên Ý © 2016 Thiên Ý