Parcitle Measuring Systems (PMS) – USA

Máy đếm hạt bụi 6 kênh, Máy đếm hạt tiểu phân 6 kênh lưu lượng 28.3 lít/phút PMS Model 310B Type Lasair III

Máy đếm hạt bụi 6 kênh , Máy đếm hạt tiểu phân 6 kênh lưu lượng  28.3 lít/phút Model 310B, Type Lasair III® Hãng Sx: PMS- Mỹ -Dùng kiểm soát môi trường bụi trong các lĩnh vực: phòng sạch, sản xuất dược phẩm- mỹ phẩm, phòng vô trùng, bệnh viện, kiểm tra chất lượng không […]

Máy đếm hạt bụi 6 kênh, Máy đếm hạt tiểu phân 6 kênh lưu lượng 28.3 lít/phút PMS Model 310C Type Lasair III

Máy đếm hạt bụi 6 kênh , Máy đếm hạt tiểu phân 6 kênh lưu lượng  28.3 lít/phút Model 310C, Type Lasair III® Hãng Sx: PMS- Mỹ -Dùng kiểm soát môi trường bụi trong các lĩnh vực: phòng sạch, sản xuất dược phẩm- mỹ phẩm, phòng vô trùng, bệnh viện, kiểm tra chất lượng không […]

Máy đếm hạt bụi 6 kênh, Máy đếm hạt tiểu phân 6 kênh lưu lượng 50 lít/phút PMS Model 350L Type Lasair III

Máy đếm hạt bụi 6 kênh , Máy đếm hạt tiểu phân 6 kênh lưu lượng  50 lít/phút Model 350L, Type Lasair III® Hãng Sx: PMS- Mỹ -Dùng kiểm soát môi trường bụi trong các lĩnh vực: phòng sạch, sản xuất dược phẩm- mỹ phẩm, phòng vô trùng, bệnh viện, kiểm tra chất lượng không […]

Máy đếm hạt bụi 6 kênh, Máy đếm hạt tiểu phân 6 kênh lưu lượng 100 lít/phút PMS Model 5100 Type Lasair III

Máy đếm hạt bụi 6 kênh , Máy đếm hạt tiểu phân 6 kênh lưu lượng  100 lít/phút Model 5100, Type Lasair III® Hãng Sx: PMS- Mỹ -Dùng kiểm soát môi trường bụi trong các lĩnh vực: phòng sạch, sản xuất dược phẩm- mỹ phẩm, phòng vô trùng, bệnh viện, kiểm tra chất lượng không […]

Thiên Ý © 2016 Thiên Ý