Trắc vi thị kính WF10X Olympus Code: AX0057, Mod. 240CM10/100X

Trắc vi thị kính WF10X – Optical microscope accessory Code: AX0057, Mod. 240CM10/100X Hãng Olympus- Nhật Khoảng đo : 10mm

Mô tả sản phẩm

240CM10_100X-trac-vi-thi-kinh-cho-kinh-hien-vi-CX23-Olympus-code-ax0057-www.thieny.vn

Trắc vi thị kính WF10XOptical microscope accessory

Code: AX0057, Mod. 240CM10/100X

Hãng Olympus- Nhật

Khoảng đo : 10mm

Thiên Ý © 2016 Thiên Ý